Saopštenje/Public Statement

Poštovani,
Članice zagovaračke platforme Empirika – organizacije civilnog društva,
koje su i potpisnice ovog saopštenja, izražavaju veliku zabrinutost
povodom nedavnih inicijativa i odluka kosovskih vlasti kojima su uvedeni
nameti na robni promet iz Srbije i BiH. Ove odluke su protivne odredbama
definisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA)
i ugovornim obavezama potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju.  Takođe, svedoci smo da ovi jednostrani akti doprinose
daljem pogoršavanju bezbednosnih prilika na Kosovu, koji prete da ugroze
teško stečeni mir i dodatno nas udaljavaju od procesa dijaloga i
započete normalizacije odnosa.
Anëtarët e Platformës së Avokimit Empirika – organizata të shoqërisë
civile që kanë nënshkruar këtë deklaratë, shprehin shqetësimin e tyre të
thellë lidhur me nismat dhe vendimet e fundit të mara nga autoritetet e
Kosovës me të cilat janë vendosur taksa mbi trafikun e mallrave nga
Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Këto vendime dalin në kundërshtim me
dispozitat e definuar nga Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore (CEFTA) dhe detyrimet kontraktuale të Marrëveshjes për
Stabilizim dhe Asociim. Gjithashtu, jemi dëshmitarë se këto veprime të
njëanshme kontribuojnë në përkeqësimin e mëtejshëm të sigurisë në
Kosovë, të cilat kërcënojnë  paqen e vështirë të fituar dhe  na largojnë
gjithnjë e më shumë nga procesi i dialogut dhe normalizimit të
marrëdhënieve.
Members of the Empirica Advocacy Platform – civil society organizations
who are signatories of this statement, wish to express their deep
concern regarding recent initiatives and decisions introduced by Kosovo
authorities that target the traffic of goods from Serbia and Bosnia and
Herzegovina.  These decisions run counter to requirements defined by the
Central European Free Trade Agreement (CEFTA) and the contractual
obligations of the Agreement on Stabilization and Association.
Moreover, we are witness to the fact these unilateral actions contribute
to a further worsening of security conditions in Kosovo, which pose a
threat to the hard-won peace and take us ever-further from the dialogue
process and normalization of relations.
NVO Aktiv
NVO Komunikacija za razvoj društva – CSD
NVO Mreža za građanski aktivizam – MGA
NVO Humani centar Mitrovica
NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC
NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC
NVO Centar za prava manjinskih zajednica – CRMC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *