{:sr}STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA{:}{:en}VIEWS OF KOSOVO SERBS REGARDING SECURITY SITUATION AFTER REACHING BRUSSELS AGREEMENT{:}{:al}QËNDRIMET E SERBËVENË KOSOVË MBI SIGURINË PAS NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJESSË BRUKSELIT{:}

{:sr}STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA{:}{:en}VIEWS OF KOSOVO SERBS REGARDING SECURITY SITUATION AFTER REACHING BRUSSELS AGREEMENT{:}{:al}QËNDRIMET E SERBËVENË KOSOVË MBI SIGURINË PAS NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJESSË BRUKSELIT{:}

{:sr}Projekat STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA realizovala je nevladina organizacija Humani centar Mitrovica, u saradnji sa TV Most,TV Mrežom i Radiom Kontakt plus.

Rukovodilac projekta:

 • Mr Veroljub Petronić – autor istraživanja

Saradnici na projektu:

 • Darko Stanković – menadžer projekta
 • Ljubica Janković – konsultant za obradu podataka i analize
 • Nikola Stoisavljević – konsultant za obuku i rad anketara na terenu i unos podataka.

Objavljuje: NVO HUMANI CENTAR MITROVICA

E mail adresa: humanicentarmitrovica@yahoo.com
Veb stranica: www.humanicentarmitrovica.com

Copyright © Maj 2016, HUMANI CENTAR MITROVICA – HCM MITROVICA

Sva prava su zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne može biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja izdavača.

Projekat STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA je podržala KFOS Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS – Kosovo Foundation for Open Society)

Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autoru i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske Fondacije za otvoreno društvo.

Da bi ste pogledali publikaciju kliknite ovde.{:}{:en}Project ‘’Views of Kosovo Serbs regarding security situation after reaching Brussels Agreement’’ was implemented by non government organization ‘’Human Center Mitrovica’’ in cooperation with TV Most, TV Mreža and radio Contact Plus.

 • Veroljub Petronić – Executive Director and author of the study

Associates:

 • Darko Stanković,- Project Manager
 • Ljubica Janković Maksimović – Data processing and analysis adviser
 • Nikola Stoisavljević – Instructor and Training adviser for interviewers on the field and in charge for data entry

Published by: NGO HUMAN CENTRE MITROVICA

E-mail address: humanicentarmitrovica@yahoo.com
Website: www.humanicentarmitrovica.com

Copyright © May 2016 HUMAN CENTRE MITROVICA – HCM MITROVICA

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the publisher.

Views of Kosovo Serbs regarding security situation after reaching Brussels Agreement’’ is supported by KFOS- Kosovo Foundation for Open Society

The opinions, findings and / or conclusions that are presented in this publication are those of the author and do not necessarily represent the views of the Kosovo Foundation for Open Society.

To view the publication, click here.{:}{:al}Mitrovicë veriore, janar – maj 2016.

Projekti QËNDRIMETE SERBËVE NË KOSOVË MBI SIGURINË PAS NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJES SË BRUKSELIT është realizuar nga organizta Jo-qeveritare Qendra Humanee Mitrovicës, në bashkëpunim me TV Most, TV Mrezha (Rrjetën e TV-ve) dhe Radio Kontakt Plus.

Udhëheqësi i projektit:

 • Mr Veroljub Petronić – autor i studimit

bashkëpunëtorët:

 • Darko Stankovi – Menaxher i Projektit
 • Ljubica Jankovi – konsulente për përpunimin e të dhënave dhe analiza
 • Nikola Stoisavljević – konsulent për aftësimin dhe punën e anketuesëve në terren dhe futjen e të dhënave.

Publikuar nga:

OJQ QENDRA HUMANE MITROVICË

Adresa E-mail: humanicentarMitrovicë@yahoo.com
Web faqja: www.humanicentarmitrovica.com

Copyright © May 2016 QENDRA HUMANE MITROVICË – QHM MITROVICË

Janë rezervuar të gjitha të drejtat. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet pa lejen paraprake

të botuesit.

Projekti QËNDRIMET E SERBËVE NË KOSOVË MBI SIGURINË PAS NËNSHKRIMIT TË

MARRËVESHJES SË BRUKSELIT është mbështetur nga FKShH Fondi Kosovar për Shoqëri të Hapur

(KFOS – Kosovo Foundation for Open Society)

Mendimet, të gjeturat dhe/apo përfundimet (konkluzionet) që janë parashtruar në këtë publikim janë të

autorit dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur.

Për të parë kreu i botimit, ju lutemi klikoni këtu{:}

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *