Statut NVO „HUMANI CENTAR – MITROVICA“

Statut NVO „HUMANI CENTAR – MITROVICA“

Ovaj statut će upravljati neprofitabilnim udruženjem (HUMANI CENTAR – MITROVICA) i ustanovljen je u skladu sa važećim zakonom Br. 04/L-57 O Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama u Republici Kosovo.

[WRGF id=415]

Član 1- Naziv, struktura i adresa

1.1 Organizacija treba biti nazvana „HUMANI CENTAR – MITROVICA

1.2 Takođe može biti prepoznata kao HUM-CENTAR MITROVICA

1.3 Organizacija je neprofitabilno udruženje shodno zahtevima datih po članu 5.2 i 6 Zakona Br. Br. 04/L-57 O Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama u Republici Kosovo.

1.4 Organizacija neće raspodeljivati bilo kakvu čistu zaradu niti profit bilo kome.Osnovna sredstva, zarade i profiti organizacije koristiće se radi pomoći u neprofitnim svrhama organizacije i neće se koristiti za obezbedenje benificija direktno ili indirektno za bilo kog osnivača, direktora, službenika, člana, radnika, ili donatora. Međutim mogućnost isplate odgovarajuće kompenzacije licima za izvršeni rad za ovu organizaciju.

1.5 Bilo koja transakcija izmedu organizacije i njenih članova, službenika,članova Odbora, kancelarije Direktora, zastupnika ili radnika organizacije mora se zaklučiti na bazi poštene tržišne vrednosti ili na bazi uslova koji su povoljni za organizaciju.

1.6 Organizaacija treba imati svoje glavno sedište u ul. Vasilija Ostroškog br. 4, S-A, IX/37 Mitrovica.

Član 2 – Osnivači

2.1 Osnivači organizacija su:

1. Veroljub Petronić ul. Vasilija Ostroškog br. 4, S-A, IX/37 Mitrovica;

2. Slađana Petronić ul. Vasilija Ostroškog br. 4, S-A, IX/37 Mitrovica;

3. Srđan Vasović ul. Vasilija Ostroškog 6/16 Mitrovica.

2.2 Ovlašćeni predstavnik organizacije na Kosovu je Veroljub Petronić ul. Vasilija Ostroškog br. 4, S-A, IX/37 Mitrovica.

2.3 Ovlašćeni predstavnik je izabran od strane Skupštine Članova i predstavljaće organizaciju na Kosovu i primaće zvanična obaveštenja u njegovo ime. On ili ona če biti odgovorni za informisanje bitnih administrativnih uprava za bilo kakve izmene organizacije.

Član 3 – Svrha

3.1 Organizacija je osnovana sa svrhom (svrhama) i oblastima ostvarivanja sledećih ciljeva:

1. Neprofitni vidovi saradnje između svih dobrovoljnih društava koja se bave prevencijom i pružanjem pomoći u kriznim i vanrednim situacijama koje mogu ugroziti živote ljudi, materijalna i kulturna dobra;

2. Saradnja sa svim društvima koja se bave humanom bezbednošću;

3. Obavljanje humanitarnog rada;

4. Razvijanje sistema protiv-požarne zaštite za intervenciju u urbanim sredinama na visokim objektima;

5. Zaštita i spasavanje na vodi – rekama i jezerima;

6. Zaštita i spasavanje od poplava;

7. Čišćenje reka i jezera, rečnih korita, priobalja, obala i jezerskih i rečnih mostova od plavnih nanosa i svih oblika smeća i šuta koja ugrožavaju ekosistem reka i jezera;

8. Ekološka zaštita životne sredine od svih oblika ugrožavanja;

9. Zaštita i spasavanje od zemljotresa;

10. Zaštita i spasavanje od snežnih nanosa, lavina, smetova i nesreća izazvanih snegom i ledom;

11. Brza intervencija u zaštiti i spasavanju na nepristupačnim planinskim terenima;

12. Prva medicinska pomoć povređenima, ugroženima i nastradalima od požara, poplava, zemljotresa, lavina, epidemija, saobraćajnih i drugih nesreća.

13. Prevencija kriminaliteta i nasilja u školi, društvu i porodici;

14. Saradnja sa svim drugim društvima i organizacijama sa područja Republike Kosova, Republike Srbije, Republike Srpske, Republike Crne Gore, Republike Makedonije, Republike Albanije, Sjedinjenim Američkim Državama, Ruske Federacije, Belorusije, Ukrajine, Republike Hrvatske, Grčke, Republike Slovenije, Rumunije, Federacije Bosna i Hercegovina, Bugarske i zemalja Evropske Unije koja imaju istovetne ili slične oblasti delovanja, ciljeve i zadatke u ostvarivanju saradnje na paritetnom principu.

3.2 Sa ciljem izvršenja svoje svrhe/a organizacija će preduzeti ali neće biti ograničena prema, sledećim aktivnostima:

1. Rad na unapređenju sistema humane bezbednosti na Kosovu koja je definisana po UNDP – ijevom planu i program, u koje spadaju:

 • ekološka bezbednost i zaštita;
 • bezbednost i zaštita zdravlja i ishrane;
 • obrazovanje u oblasti bezbednosti, odbrane i zaštite;
 • socijalna bezbednost i zaštita;
 • ekonomska bezbednost i zaštita;

2. Afirmacija, edukacija i obuka članova društva i stanovništva Kosova u navedenim oblastima humane bezbednosti;

3. Sistematski rad na međusobnom upznavanju članova društva i stanovništva Kosova o svim mogućim oblicima ugrožavanja od elemntarnih nepogoda i tehničko – tehnoloških katastrofa;

4. Organizacija obuke, radionica, skupova, predavanja, manifestacija i drugih oblika informisanja članova društva i stanovništva Kosova iz oblasti bezbednosti, odbrane i zaštite od svih vidova ugrožavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara;

5. Formiranje dobrovoljnih vatrogasnih timova za gašenje na malim i velikim visinama u urbanim sredinama, kao i za gašenje poljskih i šumskih požara;

6. Formiranje dobrovoljnog tima za pružanje Prve medecinske pomoći;

7. Formiranje dobrovoljnog tima za Gorsku službu spasavanja;

8. Formiranje dobrovoljne Alpinističke službe za brzu intervenciju na nepristupačnim terenima;

9. Formiranje dobrovoljnog tima za spasavanje ugroženih, povređenih i nastradalih iz ruševina u urbanim i ruralnim sredinama;

10. Formiranje dobrovoljnog tima za ispitivanje, proveru i procenu ugroženosti od radioaktivnog zračenja na teritoriji Kosova i regiona;

11. Formiranje dobrovoljo Spasilačko – ronilačkog tima za spasavanje na vodi ( rekama i jezerima) od polava i utapanja;

12. Formiranje dobrovoljnog Ekološkog tima za čišćenje reka, jezera, priobalja, obala i rečnih i jezerskih mostova od plavnih nanosa i svih oblika smeća i šuta koji ugrožavaju ekosistem reka i jezera;

13. Organizovanje sakupljanja i podele humanitarne pomoći za ugrožene na Kosovu;

14. Rad na poboljšanju, međusobnog informisanja i podsticanja saradnje sa svim državnim, vladinim i lokalnim institucijama, međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama (NVO) u zemlji i inostranstvu.

Član 4 – Članstvo

4.1 Članstvo organizacije vredi za sve osobe bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, etničku pripadnost, verska verovanja, godine, i fizicki kapacitet.

4.2 Skupština članova će odlučiti dali je potrebno zahtevati članarinu od članova.. Neizvršenje isplate članarine, nakon pismene opomene, biće povod isklučenja člana iz organizacije.

4.3 Članstvo bilo kog člana može biti prekinuto ili suspendovano odlukom Skupštine Članova u slučaju:

 • ličnog istupanja člana;
 • u slučaju smrti člana;
 • zbog nepoštovanja odredbi statuta;
 • zbog sudski dokazanih kriminalnih aktivnosti;
 • zbog rasne, verske, nacionalne, polne, starosne i druge nehumane netrpeljivosti.

U slučaju suspenzije, trajanje suspenzije biće specifikovano.

4.4 Prekid ili suspenzija članstva od strane Skupštine članova biće odlučena od strane većine prisutnih članova.

Član 5 – Skupština članova

5.1 Skupstina clanova je najvisi upravni organ ove organizacije. Sastojice se od svih clanova organizacije.

5.2 Skupština članova će imati najveću odgovornost za poslovnu politiku i finansijsko poslovanje organizacije.

5.3 Osim drugih punomoćja data ovim statutima, Skupština članova će također imati sledeća punomoćja:

 • izabrati clanove Odbora Direktora;
 • izabrati ovlascenog predstavnika;
 • odobrenja izvestaja sluzbenika;
 • odobrenje o nabavci imovine sigurnih vrednosti;
 • dopunjavati plan i program rada;
 • usvajati finansijski plan i finansijske izveštaje;
 • odlučuje o učlanjivanju organizacije u druge organizacije, asocijacije i saveze na Kosovu i inostranstvu;
 • odlučuje o žalbama i prigovorima na rad organa organizacije;
 • obavlja i druge poslove određene statutom i zakonima Kosova.

5.4 Skupština čanova može delegirati bilo koju odgovornost Odboru direktora ili bilo kojem organu ili službeniku organizacije odlukom većine članova, osim prava koje nisu dozvoljena sa zakonom za NVO.

Član 6 – Sastanci Skupštine članova

6.1 Skupština članova sastaće se najmanje dva puta godišnje na godišnjim sastancima kada će razmatrati i usvajati izveštaj o sredstvima, obavezama, prihodima, troškovima i programu organizacije za proteklu godinu, kao i plan sredstava i predvidjenih obaveza sredstava, troškove i programe organizacije za sledeću godinu.

6.2 Skupština članova se takođe može sastati na vanrednim sastancima ako su pozvani od strane polovine članova ili od Odbora Direktora. Takav zahtev moze se uputiti Sekretaru koji će obavestiti sve članove o sastanku shodno postupcim opisana u paragrafu 6.3 dole.

6.3 U Pismenom obaveštenju o Godišnjim sastancima i Vanrednim Godisnjim sastancima, biće naveden datum, mesto sastanka zajedno sa redom dana sastanka, i raspodeliće se svim članovima najkasnije sedam dana pre dana kada sastanak treba biti održan.

6.4 Minimum prisutnih od 50% + 1 članova je potrebano za sastanke Skupštine članova da bi se održali. Ako u ovom minimumu (kvorum) nije dobijen, sastanak će se odložiti za daljni datum i novo obaveštenje će se poslati svim članovima.

6.5 Svaki član organizacije ima jedan dati glas Skupštini članova.

6.6 Odluka u Skupštini članova treba biti doneta većinom prisutnih članova.

6.7 Svaki član Skupštine članova će odustati od glasanja o odluci o bilo kojoj stvari u kojoj on ili ona ima personalni ili ekonomski interes.

Član 7 – Odbor direktora

7.1 Osim drugim punomoćjima datim ovim statutima, Odbor deirektora treba uvek postupati u skladu sa svrhom organizacije.

7.2 Osim drugih punomocja ovim statutom, Odbor članova če takođe imati sledeća punomoćja:

 • predlagati ovlašćenog predstavnika odgovarnog za kontrolu implementiranje svrhe i aktivnosti organizacije predviđenom sa ovim statutom;
 • određivati svakom predstavnikom punomocja i zadatke glasano od skuštine.

7.3 Odbor direktora treba biti sastavljen od članova organizacije. Oni će biti izabrani od strane Skupštine članova prostom većinom. Svaki direktor će vršiti službu u roku od (1) godine i ostaće u službi dok sledbenik ne preduzme dužnost, ili u slučaju smrti, ostavke ili smenjivanja

7.4 Odbor direktora treba biti sastavljen od najmanje tri člana : Presedavajući, Sekretar, Blagajnik.

7.5 Članovi Odbora direktora mogu biti izabrani uzastopno.

7.6 Članovi Odbora direktora mogu biti smenjivani pre isteka njihovih mandata glasanjem Godišnjim sastancima ili Vanrednim Godišnjim sastancima članova Skupštine.

7.7 U slučaju smrti, ostavka ili smenjivanje člana Odbora direktora Skupština članova ce izabrati sledbenika da služi preostali deo mandata.

7.8 Odluke Odbora direktora biće donete većinom.

7,9 Odbor direktora može uputiti stvar u Skupštinu članova za odluku.

7.10 Naplata ili konpenzacija treba biti isplaćena direktorima uz odobrenje Skupštine članova i samo tada kada naplata ili konpenzacija je razumna za izvršen rad u organizaciju.

7.11 Svaki član Skupštine članova će odustati od glasanja o odluci o bilo kojoj stvari u kojoj on ili ona ima personalni ili ekonomski interes.

Član 8 – Službenici i radnici

8.1 Ako je potrbno, Odbor direktora će naimenovati zaposlenog službenika ili zaposliti zastupnika da preduzme svakodnevno vodenje poslova organizacije. Uslovi o zaposljenju biće dodeljeni od strane Odbora direktora, za koje Skupština članova će odlučiti sa većinom glasanjem.

8.2 Službenici biće zaposleni pod pismenim ugovorom koji sastoji detale svih plata i koristi koje ce biti plaćeni sluzbeniku. Svaka plata ili korist biće razumna i biće isplaćena samo za rad izvršen za organizaciju.

Član 9 – Raspuštanje organizacije

9.1 Organizacija se može raspustiti odlukom većine Skupštine članova.

9.2 Odluka o raspuštanju organizacije Skupštine članova će ukazati ime bilo kog udruženja ili fondacije na Kosovu koja će primiti sva osnovna sredstva koja su ostala posle izmirivanja obaveza koje je posedovala organizacija. Uduženje(a) ili Fondacija(e) koje su izabrane imaće istu ili sličnu svrhu kao i organizacija.

Član 10 – Dopune statuta

10.1 Sadašnji statut može biti dopunjen odlukom dve trećine većine Skupštine članova.

Član 11 – Period izveštaja i Godišnji izveštaj

11.1 Odbor direktora i postavljeni službenici pobrinuće se za godišnji izveštaj Skupštini članova na Godišnjem sastanku ili ako bude traženo na Vanrednom Godišnjem sastanku .

11.2 Godišnji izveštaj organizacije podudaraće se sa godišnjim kalendarom. Ovi statutu su ugovoreni u ul. Vasilija Ostroškog 4, S-A, IX/37 u Mitrovici 12. mart. 2014. godine Uz osnivači organizacije 1. Veroljub Petronić ________________________________; 2. Slađana Petronić ________________________________; 3. Srđan Vasović ________________________________.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *