NGO HUM CENTAR i NORTH FUTURE POSTAJU PRIJATELJI

NGO HUM CENTAR i NORTH FUTURE POSTAJU PRIJATELJI

KOSOVO                                                                           KOSOVO
NGO HUM CENTAR                                                        NGO NORTH FUTURE
MITROVICA                                                                     MITROVICA

M E M O R A N D U M
o saradnji i razumevanju
zaključen u Mitrovici 16.08.2014.godine, između ugovornih strana:
Naziv: NGO HUM CENTAR – MITROVICA
Sedište: Mitrovica, Kosovo
(prvi ugovarač) koga zastupa direktor Veroljub Petronić
Naziv: NORTH FUTURE
Sedište: Mitrovica, Kosovo
(drugi ugovarač) koga zastupa direktor Bashkim Cimili
Član 1.
Predmet ovog Memoranduma je uspostavljanje, održavanje i unapređivanje saradnje između ugovorenih strana na zajedničkoj realizaciji poslova promocije, obuke i uspostavljanja i održavanja:
– Na jačanju veza između NGO HUM CENTAR i NGO NORTH FUTURE;
– Na jačanju veza između srodnih organizacija iz NGO sektora;                                                           – Na jačanju veza izmedju državnih institucija, vladinih organizacija i lokalne samouprave.
Član1.1. Predmet ovog Memoranduma je i uspostavljanje, održavanje i unapređivanje saradnje i razumevanja između ugovorenih strana na zajedničkoj realizaciji poslova kako u daljem tekstu sledi:
– Promovisanje istih Organizacija na Kosovu i inostranstvu, zemljama Evropske Unije, kao i zemljama koje nisu u Evropsko Uniji  kroz organizovanu marketinšku vezu;
– Uzajamno stručno i profesionalno podizanje svesti javnog mnjenja;
– Uspostavljanje i održavanje veza sa Dijasporom i zajednički nastup prema istoj;
– Stručnog uzajamnog konsultovanja na ispitivanju pojedinih projekata na trećoj strani;
– Zajedničko učestvovanje i pomoć u ljudstvu na domaćim i stranim seminarima, konferencijama, manifestacijama, tribinama, edukativnim kampovima, takmičenjima, tematskim večerima, priredbama, gostovanjima, organizaovanju međuškolskih i međuuniverzitetskih saradnji, na Kosovu i Dijaspori kako bi se bolje upoznala i izvršila integracija neugroženih i ugroženih grupa dece i omladine u navedenim programima;
– Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći svake vrste ugroženima na teritoriji Kosova;
– Pomoć i zaštita ljudskih prava svim građanima Kosova, bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku, rodnu, radnu, polnu i seksualnu orjentaciju;
– Saradnja na zajedničkim projektima na Kosovu i Dijaspori koji bi okupio sve relevantne fondove i potencijane donatore iz Dijaspore i Evropske Unije, kao i na drugim budućim projektima od obostranog interesa;
Član 1.2. Potisom ovog memoranduma o uzajamnoj saradnji NGO HUM CENTAR i NORTH FUTURE, uspostavljaju se prijateljski odnosi ove dve organizacije;
’NGO HUM CENTAR i NORTH FUTURE POSTAJU PRIJATELjI’’.

 

                                                                     Član 2.
Ugovorne strane saglasno konstatuju da će rok trajanja saradnje i razumevanja biti uskladu sa međusobnim planiranim aktivnostima na godišnjem nivou, koje će biti pojedinačno usaglašene između prvog i drugog ugovarača.
                                                                      Član 3.
Ovaj ugovor stupa na snagu 16.08.2014.godine i overen je pečatom i potpisima ovlašćenih predstavnika ugovorenih strana.
Ovaj Ugovor tj, Memorandum o sradanji i razumevanju se sklapa na neodređeno vreme, sa tim što ga ugovorne strane mogu raskinuti u svako doba uz otkazni rok od 10 dana, koji počinje od dana kada jedna od ugovornih strana priloži izjavu o raskidu Ugovora.
Izjava o raskidu Ugovora valjana je samo ako je data u pisanom obliku, preporučenim pismom ili faksom, na adresu druge ugovorene strane.

Član 4.
Izmene i dopune ovog ugovora su validne samo ako su napravljene u pisanom obliku i ako ih potpišu obe ugovorene strane.
Član 5.
Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava pravo po 3 (tri) primerka.
Dana 16.08.2014. godine
Za:
Prvi ugovarač za NGO HUM CENTAR                   Drugi ugovarač NORTH FUTURE

Veroljub Petronić                                                      Bashkim Cimili
_______________________                                     _________________________

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *